Syrena Vertical
Jaskółki do verta
12

Syreny 12cm
Jaskółki ręcznie malowane
10

Syreny 10cm
Jaskółki ręcznie malowane
10

Syreny 7cm
Jaskółki ręcznie malowane
12